Yuran Penyediaan
Dokumen Pengisytiharan Hibah

Kini semua orang mampu mengisytiharkan harta mereka dengan yuran penyediaan dan perlaksanaan dokumen yang berpatutan .

Kadar Rata Bermula Dari

RM1116/dokumen

*Satu dokumen untuk setiap negeri. Setiap dokumen terhad kepada 3 bidang tanah, 3 buah rumah dan tiada had untuk harta alih.

Pengisytiharan Harta Tidak Alih*
Pengisytiharan Harta Alih**
Penamaan Penerima/Benefisiari
Yuran Penyediaan Dokumen
Yuran Penyimpanan Tahun Pertama (Custody Fee)
Yuran Penyeteman
Makluman: Bermula dari 1 September 2022, Kadar Rata untuk Penyediaan Dokumen Deklarasi Hibah adalah seperti berikut:
RM1116/dokumen untuk Golongan B40
RM2116/dokumen untuk Golongan M40
RM5116/dokumen untuk Golongan T20
Jumlah harta tidak terhad
Anda boleh mengisytiharkan sebanyak mana harta yang anda mahu.
Jumlah penerima tidak terhad
Anda boleh menghibahkan harta kepada seramai mungkin penerima yang anda mahukan.

Yuran sebanyak RM1000 akan dikenakan sebagai Yuran Perlaksanaan Pengesahan Dokumen Hibah untuk mendapatkan endosmen daripada Mahkamah Syariah/Pejabat Pusaka sahaja. Apa-apa bayaran cukai dan/atau duti setem dan/atau fi yang dikenakan terhadap harta-harta tersebut dan/atau melibatkan Mahkamah Tinggi Sivil dan/atau sekiranya melibatkan perkara-perkara yang diluar jangkaan dan bidangkuasa kami hendaklah ditanggung oleh penerima sepenuhnya. Pihak kami akan memaklumkan kepada penerima Hibah untuk sebarang tindakan yang perlu diambil, beserta dengan senarai semak sebagai rujukan.

Yuran sebanyak RM500 akan dikenakan sekiranya terdapat perubahan kepada Penerima Hibah dan pelupusan harta yang tercatat pada dokumen asal (Dokumen perlu di buat semula, ditandatangani oleh setiap pihak dan penyeteman baru).

Yuran sebanyak RM100 akan dikenakan setiap kali terdapat pertambahan dan/atau pelupusan kepada Harta yang di Hibah dan tiada perubahan pada dokumen asal (Tidak mempunyai had harta yang di ubah).

Yuran penjagaan tahunan (Custody fee) sebanyak RM100 akan dikenakan bermula dari tahun kedua dokumen hibah dilengkapkan sehingga berlakunya kematian kepada pemberi.